बाबासाहेबांनी मनुस्मृती का दहन केली ? - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Friday 24 December 2021

बाबासाहेबांनी मनुस्मृती का दहन केली ?

२५ डिसेंबर १८७३ साली राष्ट्रपिता

ज्योतिबा फुले यांनी ब्राम्हण भटजीला नं बोलावता 

सीताराम जबाजी आल्हाड, मंजुबाई धानोबा 

निम्ह्नणकर यांचा आजच्याचं दिवशी राष्ट्रपिता 

ज्योतिबा फुले यांनी पहिले सत्यशोधक लग्न 

पुण्यामध्ये लावले होते आणि 'मनुस्मृती' नाकारली 

होती... व आजच्याच दिवशी २५ डिसेम्बर १९२७ 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रायगडच्या 

पायथ्याशी महाड मध्ये 'मनुस्मृती' दहन केली होती...1- नारी मग ती पुत्री, पत्नी, माता किंवा कन्या, युवा,

 व्रुद्धा कोणत्याही स्वरुपात असो ती कधीच स्वतंत्र 

रहायला नको.

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-9 श्लोक-2 ते 6 पर्यंत.


2- पति पत्नीचा केव्हाही त्याग करू शकतो, तिला 

गहाण ठेवू शकतो विकु शकतो, परंतु स्त्रीला या 

प्रकारचा कोणताही अधिकार नाही. कोणत्याही 

स्थिती मध्ये, विवाहानंतर, पत्नी सदैव पत्नीच रहात 

असते. 

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-9 श्लोक-45


3- संपत्ती आणि मिळकतीवर अधिकार किंवा दावा 

करण्याचा अधिकार नाही, शूद्रांच्या स्त्रियासुद्धा 

"दास" आहेत, स्त्रीला संपति ठेवण्याचा अधिकार 

नाही,

स्त्रीच्या संपतिचा मालक तिचा पति, पूत्र, किवा 

पिता असेल. 

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-9 श्लोक-416.


4- ढोर, गवार, शूद्र आणि नारी, हे सर्व ताडन 

करण्या योग्य आहेत,

म्हणजे स्त्रीयांना ढोरा सारखे मारता येऊ शकते.

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-8 श्लोक-299


5- असत्य ज्या प्रकारे अपवित्र असते, त्याच प्रकारे 

स्त्रियां सुद्धा अपवित्र असतात,  शिकायचा, शिकवायचा, 

वेद-मंत्र म्हणायचा व उपनयन करण्याचा स्त्रियांना 

अधिकार नाही 

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-2 श्लोक-66 आणि अध्याय-9 श्लोक-18.


6- स्त्रियां शेवटी नरकातच जाणा-या असल्यामुळे 

त्यांना यज्ञ कार्य किंवा दैनिक अग्निहोत्र सुद्धा 

करण्याचा अधिकार नाही.

(यामुळे म्हटल्या जाते-"नर्काचे द्वार") 

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-11 श्लोक-36 आणि 37.


7- यज्ञ कार्य करणा-या किंवा वेद मंत्र बोलणा-या 

स्त्रियांच्या हातचे भोजन ब्राह्मणांनी वर्ज मानावे, 

स्त्रियांनी केलेले सर्व यज्ञ कार्य अशुभ असल्याने 

देवांना स्वीकार्य नाहीत.

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-4 श्लोक-205 आणि 206.


8- मनुस्मृती प्रमाणे, स्त्री पुरुषांना मोहित करणारी 

असते

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-2 श्लोक-214.


9 - स्त्री पुरुषांना दास बनवून

पदभ्रष्ट करणारी असते. 

◆मनुस्मृती◆अध्याय-2 श्लोक-214


10 - स्त्री एकांताचा दुरुपयोग करणारी असते.

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-2 श्लोक-215


11. - स्त्री संभोगाप्रिय असते त्यासाठी ती वय 

किंवा कुरुपता सुद्धा बघत नसते.

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-9 श्लोक-114.


12- स्त्री चंचल आणि हृदयहीन, पति शी एकनिष्ठ

 न राहणारी असते.

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-2 श्लोक-115.


13.- स्त्री केवळ शैया, आभुषण आणि वस्त्र यावरच 

प्रेम करणारी, वासनायुक्त, बेईमान,

इर्षाखोर, दुराचारी असते

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-9 श्लोक-17.


14.- सुखी संसारासाठी स्त्रीयांसोबत कसे रहावे या

 साठी हा मनु सांगतो-

(1). स्त्रीयांनी जीवनभर आपल्या पतीच्या आज्ञेचे 

पालन करायला पाहिजे चाहिए.

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-5 श्लोक-115.


(2). पति दुराचारी असो, इतर स्त्रीवर आसक्त असो,

 दुर्गुणांचे भांडार असो, नंपुसंक असो, कसाही 

असला तरीही स्त्री ने पतिव्रता होऊन देवा सारखी 

त्याची पूजाच करायला पाहिजे.

◆मनुस्मृती◆ अध्याय-5 श्लोक-154.


      

No comments:

Post a Comment

Pages