दिवाळी फटाका दुकान परवानासाठी 4 ऑक्टोंबर पर्यंत अर्ज करावेत - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Thursday 22 September 2022

दिवाळी फटाका दुकान परवानासाठी 4 ऑक्टोंबर पर्यंत अर्ज करावेत

नांदेड  दि. 21 :- दिपावली उत्सव 21 ते 26 ऑक्टोंबर 2022 या कालावधीत साजरा होणार आहे. नांदेड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील फटाका दुकानांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत परवाने 22 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर या कालावधीत विक्री व स्विकारले जातील. तात्पुरता फटाका दुकानाच्या परवानासाठी 4 ऑक्टोंबर 2022 पर्यत अर्ज करावेत, असे जिल्हादंडाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांनी कळविले आहे.


जिल्ह्यातील सर्व  उपविभागीय दंडाधिकारी यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील तात्पुरता फटाका परवाना निर्गमित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.  तात्पुरता फटाका परवाना सेतू समिती जिल्हाधिकारी  कार्यालयाच्या मार्फत जिल्ह्यातील उपविभागीय कार्यालय यांच्या कार्यक्षेत्रातील फटाका परवाना अर्ज विस्फोटक अधिनियमय 2008 नुसार फटाके विक्री परवानासाठी विहित नमून्यात अर्ज करायचा आहे. परवाना घेताना दुकानाचा नकाशा व ज्यात साठा व विक्री करावयाचे ठिकाण, साठवणूक क्षमता, त्याचा मार्ग परिसरातील सुविधा इत्यादी तपशील दाखवण्यात यावा. The Explosive Rule 2008 मधील नियम 84 अन्वये सदर दुकानातील किमान अंतर 03 मीटर असावे तसेच संरक्षीत  क्षेत्रापासून अंतर 50 मीटर असणे आवश्यक आहे. सदर नकाशात दुकान क्रमांक नमूद असावा. नकाशा स्थानिक प्राधिकरणाकडून साक्षांकित केलेला असावा. अर्जदाराचे दोन पासपोर्ट साईज फोटो. लायसन्स फी रुपये 600 चलनाची प्रत जोडलेली असावी. एकाच परिसरात सामूहिक रित्या दुकाने टाकण्यात येत असल्यास संबंधित अर्जदारास देण्यात आलेला दुकान क्रमांक नमुद असलेले प्रमाणत्र असणे आवश्यक आहे. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका नांदेड/मुख्याधिकारी नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत कार्यालय यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र. संबंधित पोलिस स्टेशनचे चारित्र्य प्रमाणपत्र व नाहरकत प्रमाणपत्र, विक्री-कर विभाग नांदेड या कार्यालयाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रक मंडळ नांदेड या कार्यालयाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, विद्युत विभाग मनपा नांदेड यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र (नांदेड मनपा हद्दीमध्ये), विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र, जागेच्या मालकी हक्काचा पुरावा, नोंदणीकृत/ मान्यताप्राप्त असोसिएशन मार्फत तात्पुरता फटाका परवानासाठी अर्ज केल्यास या कार्यालयामार्फत देण्यात येणाऱ्या परवान्यातील नमूद ज्या अटी व शर्तीनुसार संबंधित दुकानांची उभारणी करणे बंधनकारक राहिल तसेच  कोणत्याही विस्फोटक नियमांचे व परवान्यातील अटी व शेर्तीचे होवून कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित असोसिएशनची असेल याबाबत संबंधित असोसिएशन कडील शपथपत्र. दुकानाच्या ठिकाणी करण्यात आलेली व्यवस्था तपशील अग्निशमन दल, सुरक्षा रक्षक इतर अटी व शर्ती नियम 84 नुसार राहील. 


शासन स्तरावरुन तसेच विस्फोटक नियंत्रक व इतर संबंधित विभागाकडून वेळोवळी फटाका परवाना निर्गमनाबाबत प्राप्त होणाऱ्या अटी व शर्तीचे अधीन राहून देण्यात येते. अर्जदाराने विहित नमुन्‍यातील सर्व कागदपत्राची पुर्तता केली असल्‍याची खात्री झाल्‍यानंतर सबंधीत कार्यालयाकडून चलन नोंदवून देण्‍यात येईल. चलनद्वारे फिस शासन जमा झाल्‍यानंतर चलनाची प्रत अर्जासोबत जोडून, सबंधीत परिपुर्ण अर्जाच्‍या अनुषंगाने दिनांक 10 ऑक्टोबर, 2022  व  11 ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत नांदेड महानगरपालिका हद्दीतील परवाने जिल्‍हादंडाधिकारी नांदेड यांच्‍या मार्फत तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्‍या हद्दीतील परवाने सबंधीत उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्‍या मार्फत निर्गमित केले जातील.

दिपावली सण-उत्‍सवाच्या कालावधीत The Explosive Rules 2008 मधील नियम 84 (6) अन्‍वये एकाच ठिकाणी 50 पेक्षा जास्‍त दुकानास अनुज्ञाप्‍ती दिली जाणार नाही. विहित केलेल्‍या साठा व विक्री परिणामापर्यतचाच व्‍यवहार करता येईल याबाबत The Explosive Rules 2008 मधील नियमानुसार व SET-X ते SET-Xv मधील निर्देशानुसार साठा नोंदवही तयार करून ती तपासणीसाठी उपलब्‍ध ठेवावी लागेल. The Explosive Rules 2008 अन्‍वये अनाधिकृतपणे विस्‍फोटक साठा व विक्री करणे हा गंभीर स्‍वरूपाचा अपराध असून तो दंडनीय आहे, याची नोंद घ्यावी असेही जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाने कळवले आहे.


No comments:

Post a Comment

Pages